Liveblogging 1.0 war am November fir d’US Wahlen. Liveblogging 2.0 ass fir Lëtzebuerg. Ab elo bis haut den Owend kritt dir hei op dëser Plaatz Informatiounen iwwert den Wahlausgang. Mee net nemmen kennt dir et hei verfollegen, dir gestallt dësen Liveblogging mat. Dir kennt Kommentarer schréiwen oder un Emfroen deelhuelen. Dir kennt souguer mat Twitter matmaachen. Einfach #Wahlen09 oder #EU09lux benotzten a schons fléisst äere Tweet mat an dësen Liveblogging.

Klick hei a sierf dobäi:
Wahlen 2009

Posted by Tom

Een 20-something, dee sech gedanklech a physesch an der transatlantescher Welt ronderëm beweegt.

E Kommentar hannerloossen:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s